fbpx

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ „AICI PENTRU TINE”, situat în Strada 13 Decembrie Nr.209, 500164 Brașov, este un serviciu acordat în comunitate, pentru adulți, între 35 și 65 ani, care se află în situații de izolare socială, risc de sărăcie și excluziune socială (venituri reduse, locuință precară, analfabetism sau educație precară).

Beneficiarilor li se acordă asistență socială, elaborându-se un plan de intervenție/de asistență și îngrijire, fiind îndrumați, dacă este nevoie, și către alte servicii: consiliere socială, informare, suport emoțional, orientare profesională/vocațională, consiliere psihologică/psihosocială, consiliere juridică, terapii de integrare/reintegrare socială, suport emoțional – religios, educare pentru integrare/reintegrare socială, facilitare acces la educația generală, facilitare acces la educație profesională, mediere socială și acte de caritate.Serviciul social este realizat de personalul de specialitate format din asistentul social si psiholog clinician, serviciile sociale fiind gratuite.
Categoria: centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie, cod 8899 CZ-PN-V, SERVICII DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ.

Serviciul social este realizat de personalul de specialitate format din asistentul social și psihologul clinician, serviciile sociale fiind gratuite. Dacă aveți nevoie de sprijin sau dacă știți pe cineva aflat în dificultate, nu ezitați să ne contactați. Împreună putem face bine!

Numărul beneficiarilor asistaţi pe an este în medie de 50.

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate:

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ „AICI PENTRU TINE”

ART. 1. Dispoziţii generale. Definiţie

„SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ „AICI PENTRU TINE”” este o unitate de asistenţă socială de interes privat, fără personalitate juridică, înfiinţată de ASOCIAŢIA „AICI PENTRU TINE”.
Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ „AICI PENTRU TINE””, aprobat prin hotărârea Adunării generale a membrilor ASOCIAŢIEI „AICI PENTRU TINE” 4 din data de 04.05.2017 prin care a fost înfiinţat, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite.

ART. 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ „AICI PENTRU TINE””, face parte din categoria centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie, cod 8899 CZ-PN-V, Servicii de asistenţă comunitară. Serviciul social este înfiinţat şi administrat de Furnizorul privat ASOCIAŢIA „AICI PENTRU TINE”, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 002125 din data de 10.04.2015, COD FISCAL furnizor privat 34124127. Serviciul social are sediul în Strada 13 Decembrie Nr.209, 500164 Brașov. Obiectul de activitate al serviciului social: alte activitaţi de asistenţă socială fără cazare, nca, cod caen 8899.

ART. 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ „AICI PENTRU TINE””, este cel de asigura informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile în vederea sprijinirii persoanelor vulnerabile pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale.

Pentru realizarea acestui scop, se acordă servicii de consiliere și informare, evaluare și intervenţie socială, îndrumare și reprezentare pentru a intra în drepturile sociale și a beneficia de serviciile sociale acordate în comunitate.

Serviciile se acordă persoanelor care se află în diverse situații de dificultate, vulnerabilitate:

– persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse

– persoane fără adăpost

– persoane private de libertate,

– persoane cu diferite adicții (consum de alcool și alte substanțe toxice),

– persoane cu afecțiuni psihice/persoane cu dizabilități, neinstituționalizate

– tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului

– persoane vârstnice singure sau dependente

– persoane care trăiesc în comunități marginalizate

Serviciul social are rolul de a desfasura activităţi şi de a furniza servicii sociale, organizate la nivelul comunităţii pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viaţă.

ART. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ „AICI PENTRU TINE”” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.2126/05.11.2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale; Anexa 7 – Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate persoanelor adulte.

ART. 5 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ „AICI PENTRU TINE”” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrulserviciului social „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ „AICI PENTRU TINE””sunt următoarele:

a) funcţionarea în regim de intervenţie imediată, nefiind necesară încheierea contractului de furnizare de servicii;
b) intervenţia integrată;
c) flexibilitatea organizării serviciului în locul unde este necesară intervenţia;
d) posibilitatea prestării serviciilor fără evaluarea nevoilor persoanei, în funcţie de tipul de intervenţie, fiind suficientă înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă sau în liste de prezenţă;
e) promovarea unei imagini pozitive în comunitate a categoriilor de persoane vulnerabile sau aflate în situaţii de dificultate;
f) promovarea comportamentului civic şi asumarea responsabilităţii sociale de către toţi actorii sociali, în vederea prevenirii situaţiilor de risc;
g) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
h) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
j) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare, şi asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
k) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
l) promovarea relaţiilor de colaborare cu serviciul public de asistenţă socială, precum şi cu toţi actorii sociali.
g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile;
m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;
l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi;

ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul serviciului social „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ „AICI PENTRU TINE”” sunt persoane adulte vulnerabile cu risc de marginalizare și excluziune socială:

persoane și familii fără venituri sau cu venituri reduse,
persoane fără adăpost,
persoane private de libertate,
persoane cu diferite adicții (consum de alcool și alte substanțe toxice),
persoane cu afecțiuni psihice/persoane cu disabilități neinstituționalizate,
tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului;
persoane vârstnice singure sau dependente;
persoane care trăiesc în comunități marginalizate.

(2). Condiţiile de accesare a serviciilor:

În conformitate cu principiile enumerate la art. 5, alin. 2, în special cu principiul participării beneficiarilor (descris la lit.g), a activizării (descris la lit.m) şi respectării dreptului la autodeterminare (descris la lit.l), beneficiarii eligibili sunt cei care solicită și cărora li se pot acorda servicii sociale de consiliere, informare și reprezentare pentru care serviciul social este licențiat.
Conform standardelor minime de calitate, serviciul social deține o Procedură proprie de accesare a serviciilor sociale, disponibilă la sediul furnizării serviciului.

Pentru a accesa serviciile de consiliere și intervenție socială, beneficiarii vor prezenta:

– acte de stare civilă (dacă le dețin)

– acte medicale

– certificate de încadrare în grade de dizabilitate si/sau decizii de stabilire a capacității de muncă
– orice alt act, la solicitarea personalului de specialitate, necesar acordării de servicii ori/și beneficii sociale
Serviciile de informare și îndrumare pot fi furnizate pe loc, şi fără evaluarea nevoilor persoanei, dacă acesta nu dorește să ofere informații în acest sens. În aceste situații sunt suficiente înregistrarea persoanelor în registrul de evidenţă cu menționarea acestui aspect.
Contracte de acordare a serviciilor sociale se încheie doar pentru beneficiarii care urmează un program de integrare/reintegrare socială care necesită planificare a activităților pe o perioadă determinată de timp, și anume minimum 6 luni. Programul de integrare/reintegrare socială înclude în mod obligatoriu elemente de complementaritate și abordare integrată din partea specialistului, potrivit cărora:
– pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei, ca membru deplin al familie, comunității și societății, serviciile sociale trebui corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural, locativ, mediul social de viață al acestuia, după caz.

Decizia de admitere/respingere pentru a accesa serviciile sociale de informare și consiliere acordate în cadrul serviciului social, se ia de către personalul de specialitate, la prima întâlnire cu beneficiarul, prin aplicarea instrumentului specific: Fișa de evaluare inițială.

În situația în care, la prima evaluare ori pe parcursul măsurilor luate, nevoile stabilite de comun acord impun o abordare integrată, decizia se admitere/respingere se ia la propunerea specialistului care a realizat evaluare, cu avizul coordonatorului serviciului social.

Contribuția beneficiarului nu este una de ordin financiar, ci deactivizare și primordialitate, potrivit cărora:
– măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial;
– responsabilitatea persoanei și/sau a familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat este primordială;

(3). Condiţii de încetare a serviciilor:

Conform standardelor minime de calitate, compartimentul deține o Procedură proprie privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar, disponibilă la sediul furnizării serviciului.
Serviciile sociale încetează în următoarele situații:
– Obiectivul din Planul de intervenţie au fost atinse şi nu este nevoie de revizuirea acestuia
– Beneficiarul nu se mai prezintă la întâlnirile stabilite cu responsabilul de caz pe o perioadă de 3 luni, fără a putea ulterior enunța un motiv obiectiv în acest sens (boală, părăsirea localității, etc.)
– Beneficiarul renunţă la intervenţie, la anumite stadii ale Planului de intervenție asumat.
– Comportamentul repetativ al beneficiarului prin lezarea în plan emoțional și/sau fizic responsabilul de caz, în pofida transferării cazului la un alt specialist din cadrul serviciului social.
– În procesul de acordare a serviciilor sociale, beneficiarul solicită servicii sociale pentru care serviciul social nu deține drept de licențiere și prin acordarea lor, responsabilul de caz și-ar depăsi atribuțiile profesionale și de serviciu.

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul serviciului social „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ „AICI PENTRU TINE””, au următoarele drepturi:

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică, după caz;

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;

d) să li se asigure continuitatea/transferul/recomandarea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;

f) să fie informaţi asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale;

g) să beneficieze de toate serviciile medicale şi sociale, în funcţie de nevoile resimţite, oferite în cadrul serviciului social.

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în cadrul serviciului social „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ „AICI PENTRU TINE”” au următoarele obligaţii:

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;

b) să participe, în raport cu vârsta și situaţia de dependenţă, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală și economică și medicală;

d) să respecte prevederile prezentului regulament;

e) să nu lezeze în niciun fel personalul angajat, în special responsabilul de caz în procesul de acordare a serviciilor;

ART. 7 ACTIVITĂŢI ŞI FUNCŢII ALE SERVICIULUI SOCIAL „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ „AICI PENTRU TINE””

Principalele funcţiile ale serviciului social, sunt următoarele:

a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarele activităţi:
1. evaluarea iniţială: realizată la prima întâlnire cu beneficiarul de către asistentul social pentru a identifica nevoile individuale şi familiale, în baza cărora este elaborat planul de intervenţie. În cadrul acestui proces, persoana primeşte gratuit informații privind drepturile sociale de care poate beneficia, dar și consilierea necesară în vederea depășirii situațiilor de dificultate. Evaluarea iniţială poate avea în vedere inclusiv realizarea diagnozei sociale la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborarea planului de servicii comunitare.

2. elaborarea planului de intervenţie: cuprinde măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate pentru soluţionarea situaţiilor de nevoie sau risc social identificate, precum şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are dreptul

3. aplicarea planului de intervenţie:

– realizarea unor activităţi de informare şi consiliere

– educaţie extracurriculară în funcție de situația dată

– activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate

– procurarea actelor de identitate și de stare civilă

– evaluare nevoilor pentru obținerea unor drepturi sociale: sprijin pentru obținerea documentelor necesare încadrării în grad de dizabilitate și pentru stabilirea incapacității de muncă

– facilitare acces la diverse servicii medicale (de bază și de specialitate) în colaborare cu diverse spitale şi policlinici

b) de valorificare a potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei prin sporirea conținutului educațional ce promovează toleranța față de grupurile sociale vulnerabile, dar și de conceperea și implementarea unor campanii susținute educative și de sporire a conștientizării diversității, adresat atât publicului larg cât și factorilor de decizie: funcționari publici și angajatori;
2. promovarea participării sociale prin asigurarea informării publice regulate privind planurile performanțele instituțiilor publice, dar și diseminarea prin canalele mass-media a interacțiunilor reușite între beneficiari și personalul de specialitate a serviciului social;
3. elaborarea unei proceduri pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență în rândul beneficiarilor;

c) de informare a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
1. activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei prin sporirea conținutului educațional ce promovează toleranța față de grupurile sociale vulnerabile, dar și de conceperea și implementarea unor campanii susținute educative și de sporire a conștientizării diversității, adresat atât publicului larg cât și factorilor de decizie: funcționari publici și angajatori;
2. promovarea participării sociale prin asigurarea informării publice regulate privind planurile performanțele instituțiilor publice, dar și diseminarea prin canalele mass-media a interacțiunilor reușite între beneficiari și personalul de specialitate a compartimentului;
3. informarea beneficiarilor și a publicului larg despre existența Cartei drepturilor beneficiarilor, prin diverse căi de comunicare, inclusiv organizare de întâlniri cu grupuri vulnerabile;
4. deținerea și punerea la dispoziția beneficiarilor și a publicului larg prin diverse căi de mediatizare, materialele informative privind serviciile oferite și activitățile derulate: materiale scrise, broșuri, filme și/sau fotografii de informare sau publicitare, postate pe site-ul proprii;
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

3. elaborarea unor proceduri și chestionare prin care personalul de specialitate să poată măsura gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitățile desfășurate și deciziile luate în planificare, dezvoltarea, administrarea și evaluare serviciilor sociale acordate;

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului social prin realizarea următoarelor activităţi:

de coordonare a serviciului social, prin personal de specialitate, absolvent al învățământului superior;
2. de instruirea continuă a personalului de specialitate privind cunoașterea procedurile utilizate pentru acordarea serviciilor sociale licențiate;
de cunoaștere și respectare a prevederilor legale privind administrarea și gestionarea resurselor financiare și materiale destinate serviciului social;
de încurajare a furnizorului de servicii privind crearea condițiilor necesare implicării active a personalului și a beneficiarilor în elaborarea unui plan propriu de dezvoltare, în vederea îmbunătățirii activităților și creșterea calității vieții beneficiarilor;
încurajarea, pe lângă angajații proprii, angajării cu contracte de voluntariat a voluntarilor, conform legii;
revizuirea, ori de cîte ori este necesară, a fișelor de post pentru angajați;
evaluarea anuală a personalului angajat, fiind notate gradul de îndeplinire a performanțelor acestora;
întocmire de propuneri privind investițiile, achizițiile publice, materialele necesare bunei funcționări a activităților, planului de perfecționare a personalului, bugetul serviciului social;

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

(1) Serviciul social „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ „AICI PENTRU TINE”” funcţionează cu un număr de 11 total personal, conform prevederilor Hotărârii Adunării Generale a membrilor ASOCIAŢIEI „AICI PENTRU TINE” nr. 04 din data de 04.05.2017, din care:

a) personal de conducere: 1 post;

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 7 posturi;

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 3 posturi;

d) voluntari, cu respectarea legislaţiei în domeniul voluntariatului: 8 voluntari

ART. 9 Personalul de conducere

Personalul de conducere este: 1 post

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt:
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile la acţiuni care vizează ameliorarea asistenţei sociale a grupurilor vulnerabile;
e) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
g) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului;
h) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale, după caz;
i) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

ART. 10 Personalul specialitate şi auxiliar

(1) Personalul de specialitate este compus din:
a) 1 asistent social
b) 1 psiholog

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate privesc în principal elaborarea planului de intervenţie:
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale, cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
d) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
e) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Scopul principal al posturilor pentru asistentul social, inclusiv al psihologului este cel de:
· Evaluare a persoanelor aflate în situaţie de criză precum şi intervenţia în vederea ameliorării situaţiei acestora prin acordarea de servicii de informare şi consiliere;
· Verificare săptămânală sau ori de câte ori este nevoie a serviciilor sociale acordate de către asociaţie.

ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

(1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: resurse umane, servicii financiar-contabile, achiziţii etc. Este format din:

a) responsabil financiar – contabil;

b) manager de proiect;

c) asistent manager.

(2) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului, pe baza statului de funcţii aprobat, în funcţie de numărul de personal aprobat şi de resursele financiare alocate.

(3) Pentru personalul din cadrul serviciului social se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 – Codului muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu celelalte acte normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.

ART. 15 Finanţarea serviciului social

(1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul social „SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ „AICI PENTRU TINE”” are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

(2) Finanţarea cheltuielilor se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
venituri proprii;
fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ART. 16 Dispoziţii finale

(1) Prevederile prezentului regulament, vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor sau reprezentanţilor legali, cât şi personalului serviciului social pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de a-l aplica întocmai.

(2) Personalul răspunde civil, penal sau administrativ, după caz, pentru neaducerea la îndeplinire a atribuţiilor prevazute în prezentul ROF şi în fişele de post, pentru abateri de la etică şi deontologia profesională.

(3) Toţi salariaţii au obligaţia de a îndeplinii şi alte atribuţii din domeniul de activitate a serviciului din care fac parte, care decurg din actele normative în vigoare, precum şi sarcinile de serviciu dispuse de conducerea asociaţiei menite să concure la realizarea integrală a atribuţiilor serviciului social, la îmbunătăţirea activităţii acestuia.

(4) Salariaţii au obligaţia să asigure securitatea materialelor cu conţinut secret, răspunzând de scurgerea informaţiilor şi a documentelor din compartimentele respective.

(5) Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancţionează conform legislaţiei muncii.

(6) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al serviciului social, este elaborat cu respectarea modelului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale şi se completează de drept cu actele normative în vigoare sau se modifică cu prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează acest domeniu de activitate. Este aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a membrilor ASOCIAŢIEI „AICI PENTRU TINE” nr. 04 din data de 04.05.2017.

(7) Înregistrarea şi arhivarea datelor se efectuează în conformitate cu normele legale în vigoare.

EnglishRomania